ALGEMENE VOORWAARDEN

 

MAWU coaching en training

I. Algemene voorwaarden

 1. Mawu coaching en training beschouwt de organisatie of persoon die de opdracht verstrekt als zijn opdrachtgever.

 2. Mawu coaching en training stelt zich in de uitvoering van de opdracht onafhankelijk op. Dat wil zeggen dat nevenbelangen van het bureau en/of zijn medewerkers en/of relaties met derden geen rol zullen spelen bij de uitvoering van de opdracht.

 3. Mawu coaching en training zal zijn kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn opdrachtgever. Mawu coaching en training neemt geen opdrachten aan waarvoor hij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht, zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever een oplossing gevonden worden.

 4. Mawu coaching en training acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de training of coaching niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht, bijvoorbeeld door middel van een andere trainer of andere data.

 5. Mawu coaching en training zal met kennis en informatie over de opdrachtgever uiterst zorgvuldig omgaan. Alle door hem of zijn opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Mawu coaching en training als vertrouwelijk behandeld worden.

 6. Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van opdrachtgever naar buiten worden gebracht.

 7. Indien Mawu coaching en training in opdracht van de opdrachtgever samen met een ander coachings- of trainingsbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren vastgesteld wat de bijdrage en verantwoordelijkheid is van de onderscheiden bureaus.

 8. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en worden Mawu coaching en training vastgelegd.

 9. In principe wordt er niet van trainer/coach gewisseld tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien meerdere trainers/coaches samen met Mawu coaching en training betrokken zijn bij een opdracht, wordt een contactpersoon aangesteld.

10.Copyright en eigendomsrecht van verstrekt cursusmateriaal berust bij Mawu coaching en training.

11. Indien Mawu coaching en training werkt op de locatie van de organisatie waarvoor hij een opdracht uitvoert, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.

Emmaplein 7a 1075AW, Amsterdam. Mobiel 06 21673110 Email info@mawucoachingentraining.nl Website https://mawucoachingentraining.nl btw-nr. NL003572428B35 ABN-AMRO Bank IBAN: NL06ABNA0888256515 KvK 81488416

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

MAWU coaching en training

 1. Mawu coaching en training zal gedurende de begeleidingsrelatie en tot twee jaar daarna medewerkers van de desbetreffende organisatie geen functie aanbieden.

 2. Als over de toepassing van voorwaarden een conflict ontstaat tussen opdrachtgever en Mawu coaching en training kan Mawu coaching en training de opdracht teruggeven, dan wel de begeleidingsrelatie met de opdrachtgever beëindigen.

II. Betalingsvoorwaarden

 1. Mawu coaching en training brengt bij trainingen 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever.

 2. Voor individuele coaching op een andere locatie dan de trainings- en coaching locatie van Mawu coaching en training worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.

 3. Het in de offerte genoemde aantal begeleidings- en/of trainingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke raming, gemaakt op het moment van uitbrengen van de offerte. Indien tijdens het begeleidings-- /trainingstraject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.

 4. Betaling van de declaratie dient binnen twee weken na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na twee maanden niet is bijgeschreven op de rekening van Mawu coaching en training kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in rekening gebracht.

III. Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever en cursist hebben na het tot stand komen van de overeenkomst veertien dagen bedenktijd. Binnen deze termijn kunnen zij de overeenkomst ontbinden, zonder opgaaf van redenen. Deze termijn eindigt zodra de uitvoering van de overeenkomst van start is gegaan.

 2. Als om welke reden dan ook de schriftelijk overeengekomen opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd met een termijn van:

  1. a vier (4) weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan Mawu coaching en training een bedrag van 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

Emmaplein 7a 1075AW, Amsterdam. Mobiel 06 21673110 Email info@mawucoachingentraining.nl Website https://mawucoachingentraining.nl btw-nr. NL003572428B35 ABN-AMRO Bank IBAN: NL06ABNA0888256515 KvK 81488416

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

MAWU coaching en training

2. b vier (4) weken of een kortere termijn voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan een bedrag van Mawu coaching en training 100% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.

 1. Een afspraak voor een individueel begeleidingsgesprek kan tot 2 werkdagen tevoren kosteloos wordt geannuleerd. Daarna wordt het gesprek volledig in rekening gebracht.

 2. Ongeacht enige annuleringstermijn is de opdrachtgever aan Mawu coaching en training 100% van de aantoonbaar reeds gemaakte reis-, voorbereidings- en materiaalkosten verschuldigd.

 3. Bovenstaande, zijnde alle voorgaande bepalingen van deze annuleringsregeling, doet niets af aan de mogelijkheid tot vordering van integrale schadevergoeding.

 4. In situaties, genoemd onder III.2 van deze voorwaarden, worden kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht volgens deze annuleringsregeling.

 5. In geval van overmacht is Mawu coaching en training gerechtigd tijd, locatie en trainer van de training te wijzigen, in goed overleg met opdrachtgever en deelnemers.

 6. Mocht door overmacht aan de kant van Mawu coaching en training een training geen doorgang kunnen vinden, dan worden alle reeds betaalde kosten binnen veertien dagen teruggestort.

 

Emmaplein 7a 1075AW, Amsterdam. Mobiel 06 21673110 Email info@mawucoachingentraining.nl Website https://mawucoachingentraining.nl btw-nr. NL003572428B35 ABN-AMRO Bank IBAN: NL06ABNA0888256515 KvK 81488416